Van de voorzitter

25 februari 2016

Professionalisering: vanzelfsprekend voor mij én alle medewerkers van de Cedergroep!

Als je als starter op de arbeidsmarkt komt, beheers je de basisvaardigheden van je beroep of functie. Je eerste baan, je eerste salaris, je eerste jaar als werkende. Je hebt het overleefd. Maar dan? Je wilt je als professional verder ontwikkelen. Dit eigenaarschap van je eigen ontwikkeling is en blijft de basis voor iedereen en dus ook voor elke docent, schoolleider en bestuurder. Je wilt verder, beter worden in je vak. Een leven lang leren. Als Cedergroep faciliteren we de professionaliteit van onze medewerkers maar al te graag. Niet voor niets is de professionalisering een belangrijk element van ons personeelsbeleid.

Waarom doen we dat nu?
Voor goede onderwijskwaliteit op onze scholen zijn professionele medewerkers cruciaal. De sleutel voor goed onderwijs ligt immers in de handen van docenten. Docenten die hun expertise inzetten en staan voor de onderwijspraktijk. Professionele docenten die in staat zijn activerende lessen te geven, die passen bij de 21st Century Skills: de toekomstige vaardigheden van hun leerlingen.

De tweede sleutel voor onderwijskwaliteit is natuurlijk de professionaliteit van schoolleiders en bestuurders. Schoolleiders moeten in staat zijn in hun school een gezamenlijke visie en richting te creëren. En bestuurders moeten toegerust zijn op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in een snel veranderende samenleving.

Professionalisering begint bij jezelf
Hoe kun je je eigen professionaliteit nu versterken? Er zijn vele wegen om je doelen te bereiken. Wat kun je bijvoorbeeld doen als je je lessen interessanter wilt maken? Een cursus activerende didactiek, maar denk ook eens aan de mogelijkheid een collega te vragen om je lessen te observeren en jou feedback te geven. En wat als je als rector je onderwijskundig leiderschap wilt vergroten? Dan kun je bijvoorbeeld deelnemen aan een leernetwerk met collega-schoolleiders.

Beroepsstandaarden ontwikkelen
Binnen een aantal beroepsgroepen zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over professionalisering. Zo volgen bijvoorbeeld artsen, fysiotherapeuten en accountants jaarlijks een aantal cursussen om up-to-date en daarmee geregistreerd te blijven om hun beroep uit te mogen oefenen. Ook voor het vo worden dergelijke beroepsstandaarden ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld het leraren- en schoolleidersregister. Uiteindelijk is het doel dat alle leraren en schoolleiders zich professionaliseren en zich houden aan de standaarden van de beroepsgroep. Een goede ontwikkeling, die ik van harte omarm en die het imago van onze beroepsgroep versterkt.

Wat gebeurt er binnen de Cedergroep?
Scholing vindt allereerst plaats op school; elke school heeft gezamenlijke studie- en scholingsdagen voor medewerkers. In de functioneringsgesprekken worden met medewerkers afspraken gemaakt over scholing, waarbij leidinggevenden iemands professionalisering stimuleren en faciliteren. Extra financiële middelen, zoals leraren- en scholenbeurzen worden actief ingezet om mensen kansen te kunnen bieden. Binnen onze opleidingsscholen worden stagiairs opgeleid; een opleidingsschool biedt medewerkers de gelegenheid om zich te ontwikkelen als coach en werkplekbegeleider.

Ceder bewandelt nieuwe wegen
Maar de Cedergroep wil meer! Als werkgever van 650 medewerkers willen wij de professionaliseringsmogelijkheden vergroten door onze krachten te bundelen. Dit schooljaar zijn wij bescheiden begonnen door het scholingsaanbod van de scholen open te stellen voor alle medewerkers. Daarnaast is er een leernetwerk voor teamleiders gestart. Zij stellen hun eigen leerdoelen op en worden daarbij extern ondersteund. Vanaf komend schooljaar willen wij actief cursussen, trainingen en leernetwerken aanbieden bijvoorbeeld op het gebied van gepersonaliseerd leren, ICT- vaardigheden en leiderschap. Wij doen dit stapsgewijs, met elkaar, vraaggericht en met inbreng van de medewerkers. Zo worden speerpunten benoemd en wordt een inspirerend aanbod ontwikkeld. We presenteren dit aanbod onder de noemer ‘Cederacademie’; u kunt daarover alles lezen In het interview met Hans van Dokkum.

Als bestuurder stimuleer en faciliteer ik deze ontwikkeling van harte. Wij willen een lerende organisatie zijn en de Cederacademie is een middel om dit nog beter én met elkaar te faciliteren.

Ten slotte: hoe ziet mijn eigen professionalisering eruit?
Ook in mijn functie als bestuurder wil ik me blijven ontwikkelen. Dat doe ik op verschillende manieren, bijvoorbeeld door deel te nemen aan verschillende masterclasses, bijvoorbeeld op het gebied van governance, financieel management en strategisch huisvestingsbeleid. Maar ook door deel te blijven nemen aan mijn intervisiegroep en te participeren in een netwerk met andere bestuurders. Tijdens deze bijeenkomsten komen mijn leervragen als bestuurder en leidinggevende van de rectoren aan de orde. Als leidinggevende wil ik bijvoorbeeld beter worden in het stellen van vragen, als een belangrijke gespreksvaardigheid. Daarnaast verdiep ik mij in de maatschappelijke ontwikkelingen rond onderwijs om de strategische opdracht van de Cedergroep nog scherper in beeld te krijgen en daarmee mijn rol als bestuurder beter te kunnen vervullen.