Platform Ons Onderwijs 2032

Platform Ons Onderwijs 2032 25 mei 2016

Burgerschap, vak van de toekomst?
Burgerschap krijgt een steviger positie in de kern van het onderwijs dan nu het geval is. Op dit moment besteden Nederlandse scholen, zeker in vergelijking met andere landen, er namelijk relatief weinig aandacht aan. Het Platform Onderwijs 2032 vindt dat alle scholen de taak hebben om leerlingen te leren hoe een democratie werkt, wat daarin de spelregels zijn en welke normen en waarden een rol spelen. Dat is belangrijk in een samenleving met veel verschillende (religieuze) opvattingen en culturen.

De school is een belangrijke oefenplaats om burgerschapsvaardigheden in de praktijk te brengen. Op school leren leerlingen samen te leven en te werken, met spelregels om te gaan, hun eigen mening te vormen en die van anderen te respecteren. Ook ontdekken leerlingen er hun eigen positie in de samenleving en komen ze erachter hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun wijk, regio, land en de wereld. Met andere woorden: leerlingen ontwikkelen zich tot verantwoordelijke wereldburgers.

Volgens het Platform bestaat burgerschap op school uit verschillende onderdelen, die hieronder worden beschreven. De onderdelen bieden een basis waarmee leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot actieve burgers die weten wat ze belangrijk vinden en hoe ze kunnen bijdragen aan de samenleving. Scholen werken daartoe actief samen met maatschappelijke en culturele instellingen in de buurt.

Werking en belang van de democratische rechtsstaat
Leerlingen leren onder andere hoe het politieke bestel in Nederland eruitziet, wat er zoal in de Grondwet staat en welke democratische kernwaarden we kennen (gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en vrijheid van meningsuiting). Ook is het belangrijk dat leerlingen het belang van de democratische rechtsstaat inzien en leren hoe ze deze in stand kunnen houden.

Betekenis van mensenrechten en kinderrechten voor het dagelijkse (samen)leven
Leerlingen leren wat de mensenrechten zijn en hoe ze werken. Ook leren ze dat deze rechten overal en voor iedereen gelden en dat dat alleen mogelijk is als iedereen ze respecteert.

Sociale vaardigheden en omgangsvormen
Leerlingen leren respectvol om te gaan met mensen met verschillende achtergronden en opvattingen. Ze zijn in staat met hen in gesprek te gaan en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen keuzes en relaties met anderen. Ze leren conflicten op te lossen door anderen in hun waarde te laten en zonder geweld te gebruiken.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Leerlingen leren hoe ze op verschillende niveaus kunnen deelnemen aan de maatschappij: op school, in de wijk, in hun gemeente, in de regio, in het land en internationaal. Ook krijgen ze inzicht in de spanning die er kan bestaan tussen hun eigen belang en het algemeen belang.

Bron: www.onsonderwijs2032.nl.