Minder zittenblijvers door lenteschool

Minder zittenblijvers door lenteschool 18 mei 2017

‘Hoe krijg je het aantal zittenblijvers omlaag?’ Die vraag hield niet alleen scholen bezig, maar ook het ministerie van OCW, die daarvoor subsidie beschikbaar stelde. Sinds twee jaar staat tijdens de meivakantie het HLW niet leeg, maar stapt een groep leerlingen elke ochtend monter de school binnen. Coördinator René Markusse over het succes van de lenteschool.

“We hebben als HLW niet voor een zomerschool, maar bewust voor een lenteschool gekozen. Door in een eerder stadium leerlingen de kans te geven hun achterstanden weg te werken, hebben zij alsnog de kans de eindstreep te halen. Bij een zomerschool is het vaak al te laat en het is lastiger te organiseren. We zijn twee jaar geleden gestart met de lenteschool. In de tweede week van de meivakantie komen leerlingen die er zwak voorstaan, vier dagen naar school. Van 9.00 uur tot 16.00 uur (brugklassen tot 12.00 uur) krijgen ze in kleine groepen bijles in de kernvakken Engels, wiskunde en Nederlands. In de klassen voor het examenjaar komt daar nog de keuze voor de vakken natuurkunde, biologie, economie en geschiedenis bij. In het eerste jaar zijn de lessen door een extern bijlesbureau gegeven, maar we dachten: zijn we zelf niet bekwamer om deze lessen te geven? Wij kennen onze leerlingen immers het beste. Daarom stonden dit jaar docenten, stagiairs en zelfs oud-leerlingen van het HLW enthousiast voor de groepen. In totaal waren er 110 leerlingen, sommigen zelfs op vrijwillige basis. Het is nog te vroeg om al heel positieve conclusies te trekken, maar het eerste jaar zagen we dat zo’n 75% van de leerlingen die op zittenblijven stond, wel is overgegaan. Dat is een geweldig resultaat. De leerlingen zelf kijken ook met een tevreden gevoel terug; geven aan dat ze er echt baat bij hebben gehad. Of zoals een leerling het verwoordde: ‘Ik heb in deze week meer geleerd dan in het driekwart jaar hiervoor.’ Dan zie je hoe waardevol individuele begeleiding is.”

ZOMER- EN LENTESCHOLEN ONDERZOCHT
De Universiteit Maastricht deed in 2016 onderzoek naar het effect van de lente- en zomerscholen en een procesevaluatie van de eerste lichting lentescholen. In dit onderzoek wordt een direct verband gelegd tussen zomerscholen en het voorkomen van zittenblijven. Dankzij de zomerscholen ging uiteindelijk 87% van de leerlingen toch nog over. Voor lentescholen ligt dit iets lager met 76%. Dit komt mogelijk door de andere selectiecriteria (van de leerlingen is dan vaak nog niet bekend of ze blijven zitten) en de verschillen in duur van de lenteschool. Alle betrokkenen zijn overwegend positief over de lentescholen.

Bron: CNV Onderwijs