Persbericht Intentieverklaring Bestuurlijke Samenwerking

15 april 2019

De bestuurders van de stichting IJburg, de stichting Ceder Groep en de stichting Progresso hebben gezamenlijk -in afstemming met hun Raden van Toezicht- besloten om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking. Vanuit deze samenwerking willen zij een goede uitgangspositie voor het IJburg mogelijk maken. Daarbij staat voorop dat de besturen het beste onderwijs voor hun leerlingen willen waarborgen, gebaseerd op de behoeften van jonge mensen in deze tijd. Ook hebben de bestuurders de intentie om vanuit het onderwijs krachtiger input te leveren aan onderwerpen als kansengelijkheid en integratie.

De verkenning van de mogelijkheden tot bestuurlijke samenwerking richt zich in eerste instantie op hoe door samenwerking en uitwisseling de onderwijsontwikkeling op de scholen in relatie tot leerbehoeften en talenten van leerlingen met meer voortvarendheid kan worden vormgegeven.

Ook zal worden onderzocht hoe door samenwerking de bedrijfsvoering, ondersteuning en beleidsontwikkeling van de stichtingen en de scholen die daarvan deel uitmaken, kan worden samengebracht en efficiënt voor alle scholen kan worden ingericht.

Voorts wordt verkend hoe door bundeling van inzet de uitgangspositie van het IJburg kan worden versterkt, waarbij onder meer aandacht wordt gegeven aan de kwaliteit van het onderwijs, de versterking van de organisatie, het aantrekkelijker maken voor leerlingen om te kiezen voor IJburg, en het op orde brengen van financiën. Voor dit onderdeel van de verkenning wordt ook overleg gezocht met de gemeente Amsterdam om bij te dragen aan de versterking van de uitgangspositie. Het IJburg stelt zich daarbij tot doel om op korte termijn een gezonde financiële situatie te realiseren.

De drie betrokken bestuurders hebben vertrouwen in hun onderlinge samenwerking. Gezamenlijk willen zij zich inzetten voor goed en vernieuwend onderwijs, kansengelijkheid en integratie. Indien de nu te starten verkenning perspectief biedt op een gezamenlijke meerwaarde, zullen zij in juli een voorstel voor de concretisering van de bestuurlijke samenwerking voorleggen aan hun Raden van Toezicht en de medezeggenschap.

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. D.B. Adema, voorzitter College van Bestuur Cedergroep (020-545 69 10 | secretariaat@cedergroep.nl)