MENU

Over Cedergroep

Bestuur

De heer mr. D.B. (Duco) Adema is als voorzitter van het College van Bestuur (CvB) verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie en de aangesloten scholen. Hij geeft leiding aan de rectoren van de scholen. In dit College van Rectoren (CvR) bereiden de rectoren het beleid van de Cedergroep voor en delen zij kennis en ervaring. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het beleid en de resultaten.

mr. D.B. (Duco) Adema

Raad van Toezicht

Het besturen van de organisatie en de realisatie van de doelstellingen van de stichting worden getoetst door de Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur, is eindverantwoordelijk voor de Cedergroep en functioneert binnen de kaders van de branchecode vo en de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’.

De RvT bestaat uit verschillende professionals. Elk van de leden beschikt over uitgebreide ervaring en kennis van zaken, opgedaan in verschillende sectoren van de samenleving en het bedrijfsleven.

De heer drs. F.A.M. (Frans) van Pinxteren, voorzitter
Mevrouw I. (Iman) Eddini, lid op voordracht van de GMR
Mevrouw mr. B.L. (Barbara) Huijgen, lid
De heer F. (Fouad ) El Kanfaoui, lid
Mevrouw drs. M. (Mariëtte) Meulman MBA Bre, vicevoorzitter
De heer P.M. (Piet) Pranger MEL, lid
De heer C.L.G. (Kees) Sluis, lid

College van Rectoren

 

mevrouw drs. J. (Judith) van der Boom – rector CSB

de heer drs. B. (Bert) Kozijn – rector Hermann Wesselink College

de heer drs. H.J.M. (Henk) Ligthart – rector VeenLanden College

de heer M. (Matthijs) Ran, MA – directeur Panta Rhei

de heer A.H. (Lex) Veldhuizen, MEM – rector Hervormd Lyceum West

de heer drs. W.F. (Wilfred) Vlakveld – rector HLZ

Medezeggenschap

Binnen de Cedergroep is medezeggenschap georganiseerd op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen. De wet beschrijft de verschillende bevoegdheden van ouders, leerlingen en personeel. Naast de wettelijk voorgeschreven onderdelen bestaat er een gezamenlijk kader voor de reglementen, die de vijf scholen hanteren.

De scholengroep kent een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Op schoolniveau bestaan er medezeggenschapsraden (MR). Voor meer informatie kunt u het Medezeggenschapsstatuut en het Reglement GMR bekijken.

De GMR bestaat uit de volgende leden:

Maaike Hoogesteijn (HLZ), voorzitter
José Carlos Caballero (CSB), lid personeelsgeleding
Liesbet Huijbers (HLW), lid personeelsgeleding
Steven Lameris (VLC), lid personeelsgeleding
Raymond Spruijt (Panta Rhei), lid personeelsgeleding
Ingrid Waterman (HWC), lid vanuit onderwijs ondersteunend personeel (oop)
Heleen van der Werf (HWC), lid personeelsgeleding

Tom Botter (HWC), lid oudergeleding
Erik van den Doel (HLZ), lid oudergeleding
Boaz Maurits (PR), lid oudergeleding

Cherijne Bouhnouf (HLW), lid leerlinggeleding
Eva van Kempen (CSB), lid leerlinggeleding
VACANT, lid leerlinggeleding

Cederbureau

Het Cederbureau ondersteunt het College van Bestuur en de scholen op praktisch en beleidsmatig gebied. De medewerkers houden zich bezig met Financiën, HRM, Huisvesting & Facilitair, ICT en Onderwijs & Kwaliteit. Het Cederbureau bestaat uit een vaste kern van professionals. Voor incidentele, specialistische activiteiten kan een beroep worden gedaan op de expertise van externe deskundigen. De financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie is uitbesteed aan administratiekantoor ONS.

Medewerkers van het Cederbureau zijn:

Annalies Zwart
Directeur Cederbureau a.i.

Dieneke Bittermann
Bestuurssecretaris

Hinja Bosman 
Business controller a.i.

Senioren:
Pepijn van den Berkhof, ICT
Liesbeth Dambrink, Onderwijs & Kwaliteit
Helia Savalooni, HRM
Nico Wieringa, Huisvesting & Facilitair

Klachtenregeling

De scholen van de Cedergroep doen er alles aan om onderwijs van hoog niveau te geven aan hun leerlingen en het onderwijs goed te organiseren. Maar het kan gebeuren dat je als ouder of leerling het niet eens bent met de gang van zaken op school. In dat geval kun je met je vraag of klacht terecht bij de betreffende school. In de schoolgids van die school staat de klachtroute beschreven. Elke school van de Cedergroep heeft minimaal één contactpersoon die je voor advies kunt inschakelen.

Kom je er met de school niet uit, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van het College van Bestuur. We hebben ook een externe vertrouwenspersoon. Die kun je inschakelen voor advies of bij een conflictsituatie. Je kunt je klacht ook melden bij de Landelijke Klachtencommissie. Maar we vertrouwen erop dat het zover niet zal komen en dat we samen een goede oplossing vinden.

Externe vertrouwenspersoon Cedergroep:
Adviespraktijk David & van Wezel

Onze externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders is:
mevrouw I. (Ingrid) van Wezel
T: 06-55 326 539
E: ivanwezel@chello.nl

Voor medewerkers is onze externe vertrouwenspersoon:
mevrouw P. (Pepita) David
T: 06-34 348 288
E: p.david@planet.nl

Gerelateerde documenten

Klachtenregeling Download
Integriteits- en omgangscode Download
Meldingsregeling vermoeden van misstand Download

Jaarverslagen

Verantwoording

De Cedergroep ontvangt het grootste deel van de financiële middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op basis van leerlingaantallen of de vavo-regeling. Deze middelen moeten doelmatig en rechtmatig worden besteed. Wij leggen hierover verantwoording af in het jaarverslag. Download hier de jaarverslagen van 2022 en 2021.

Jaarverslag 2022 Download
Jaarverslag 2021 Download

Privacy statement

In dit Privacy statement staat beschreven hoe de Cedergroep persoonsgegevens verwerkt. Dit Privacy statement heeft betrekking op persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt of die wij via onze website(s) verkrijgen. De Cedergroep kan dit Privacy statement periodiek aanpassen op basis van nieuwe inzichten. De Cedergroep kent een privacy reglement dat intern gehanteerd wordt en waarvan ouders, leerlingen en medewerkers kennis kunnen nemen. Dit reglement legt ook verplichtingen op aan betrokkenen bij de Cedergroep.

Over de Cedergroep

Het College van Bestuur (CvB) van de Cedergroep is verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat het CvB beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. De Cedergroep is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van persoonsgegevens. De Cedergroep is gevestigd aan De Cuserstraat 1, 1081 CK te Amsterdam. De stichting heeft het bevoegd gezag over vijf scholen: het Hervormd Lyceum Zuid, het Hervormd Lyceum West, de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert, het Hermann Wesselink College en het VeenLanden College. De Cedergroep heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Voor vragen over het privacy-beleid kunt u een e-mail sturen naar fg@cedergroep.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Dit Privacy statement geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen, hun ouders, oud-leerlingen en bezoekers van onze websites. Bij gegevens gaat het om contactgegevens, gegevens over belangstelling voor onze scholen. Het is mogelijk dat wij op onze website cookies plaatsen (indien nodig na toestemming). Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummer, e-mailadres
 • Geboortedatum, geslacht;
 • Bank- en betaalgegevens van de ouders; 2 van 5
 • Studievoortgangsgegevens en andere studiegerelateerde gegevens zoals de extra leerondersteuning;
 • Eventueel persoonlijke ervaringen in het geval van een leerlingbegeleider;
 • Inloggegevens. Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van bezoekers van onze websites:
 • Websitebezoek en klikgedrag;
 • IP-adres;
 • Duur en tijdstip van het bezoek van de website;
 • Gebruik van sociale media.
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van ons onderwijs en de daarbij behorende ondersteuning van leerlingen. Daarbij voldoen we aan alle wettelijke verplichtingen. Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens: • inschrijving voor onderwijsdoeleinden; • administratieve doeleinden, ten behoeve van het volgen van onderwijs en het innen van de daarvoor verschuldigde betalingen; • afhandeling van aangevraagde informatie; • ondersteuning bij oriëntatie studiekeuze; • het beheren van studiegegevens en online diensten om de studie te begeleiden; • voorlichtingsdoeleinden; • verzenden (per e-mail) van nieuwsbrieven, informatie over een account, informatie over de organisatie van het onderwijs op school en overige (noodzakelijke) informatie; • voor het verzekeren van leerlingen. De door bezoekers van onze websites opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: • samenstellen gebruikersstatistieken; 3 van 5 • beveiligen en verbeteren van onze websites; • verbeteren van onze dienstverlening.

Grondslag van de verwerking

Om persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van de Cedergroep is dat op basis van een overeenkomst, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of toestemming. Overeenkomst: voor het uitvoeren van bepaalde overeenkomsten zullen wij persoonsgegevens moeten verwerken. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van persoonsgegevens in verband met het uitvoeren van een overeenkomst tussen de school en een leverancier van boeken of digitaal materiaal. Wettelijke verplichtingen: op basis van onder meer de Wet op het Voortgezet Onderwijs en fiscale wetgeving moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. Gerechtvaardigd belang: wij hebben er belang bij de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en voorlichting te geven. Op grond van deze belangen verwerken wij persoonsgegevens, tenzij het privacybelang zwaarder weegt. Toestemming: Als de verwerking van persoonsgegevens niet onder één van de eerdergenoemde grondslagen valt, zullen wij toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Een voorbeeld van een situatie waarvoor wij toestemming kunnen vragen is het verstrekken van persoonsgegevens aan de verzekeraar en aan het vervolgonderwijs. Het geldt bijv. ook voor het publiceren van foto’s op onze website. Iedere leerling en ouder kan de toestemming altijd intrekken.

Sociale media

Op onze sites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen. Voor het gebruik van sociale media binnen onze scholen kennen wij een apart protocol.

Aan wie verstrekt de Cedergroep persoonsgegevens?

Wij schakelen soms andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Dat zijn bijvoorbeeld tevredenheidsonderzoekers, verzekeraars, accountants en incassobureaus. Voor sommige doorgiften moeten wij toestemming vragen. Soms zijn wij wettelijk verplicht of dwingt een rechter ons om persoonsgegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie of de Onderwijsinspectie. Als wij persoonsgegevens laten verwerken door een derde partij en wij de zeggenschap hebben en behouden over de verwerking, sluiten wij met deze zogenaamde verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst. Hierin maken wij afspraken over onder meer het doel, de duur en de omvang van de verwerking, de bewaartermijnen en de beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens. Een verwerker, in de zin van de AVG, kan bijvoorbeeld een partij zijn die bepaalde IT-werkzaamheden voor ons verricht of een financiële dienst die betalingen faciliteert.

Rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Als wij persoonsgegevens verwerken, hebben leerlingen en ouders onder omstandigheden het recht om deze in te zien, te laten corrigeren, verwijderen of beperken. Hiervoor hebben wij een aparte regeling inzage en correctie opgesteld. Verwijderen: de AVG biedt onder omstandigheden de mogelijkheid aan om persoonsgegevens te laten wissen. Wij beoordelen of een dergelijk verzoek uit te voeren is. In sommige gevallen moeten wij namelijk persoonsgegevens bewaren, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke verplichting, het faciliteren van onderwijs of om er (eenmalig) voor te zorgen dat er geen berichten meer van ons worden ontvangen. Beperken: Beperking van de verwerking van persoonsgegevens is mogelijk als de persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking daarvan onrechtmatig is, of deze nodig zijn voor een rechtsvordering. U kunt in dergelijke gevallen contact hierover opnemen. Bezwaar: Als wij persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, en u bent van mening dat uw privacy-belang zwaarder weegt, dan kunt u bezwaar maken tegen verder gebruik van de persoonsgegevens. Bezwaar tegen berichtgeving: Indien u niet langer berichten van ons wilt ontvangen via email of andersoortige elektronische berichten, dan kunt u zich daarvoor afmelden door op de uitschrijflink te klikken in een ontvangen e-mailbericht.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Zo kunnen persoonsgegevens alleen worden ingezien door medewerkers die daar op basis van hun functie toe bevoegd zijn. Voor gevallen dat wij ontdekken dat onze gegevens voor derden toegankelijk zijn zonder onze toestemming (datalekken), hebben wij een procedure opgesteld hoe te handelen om het ongewenste gebruik zo spoedig mogelijk te repareren. Wij hebben in dat kader ook een meldingsplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken. Voor veel gegevens gelden wettelijke termijnen. Gegevens die we na het verlaten van school bewaren voor het organiseren van reünies, verzamelen wij uitsluitend voor dit doel, en met vastgelegde toestemming van betrokkene.

Vragen of klachten?

Als u vragen hebt over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, dan kunt u ons dat laten weten via een mail naar fg@cedergroep.nl. Wanneer u van mening bent dat persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, kunt u ons dit laten weten of desgewenst een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming (FG). De FG is de interne toezichthouder van de Cedergroep. De FG handelt onafhankelijk en kan over een klacht overleg plegen of advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u het niet eens bent met de klachtenbehandeling door de FG, dan kunt u rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacybeleid