MENU

Strategische agenda

In de nieuwe strategische agenda staan onze ambities en doelen waar we als Cedergroep de komende jaren samen aan zullen werken. We benadrukken hierin het belang van vernieuwing en verbetering in het onderwijs, afgestemd op de snel veranderende wereld en technologische ontwikkelingen. Vernieuwing en verbetering is nodig om de verwachtingen van medewerkers, leerlingen en ouders waar te kunnen maken. Daar gaan we de komende jaren actief mee aan de slag.

Deze strategische agenda is een leidraad voor de komende jaren, maar niet in beton gegoten. We blijven inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen. We blijven openstaan voor goede initiatieven vanuit onze scholen. En we blijven meebewegen met de behoeften van onze leerlingen en medewerkers. We kijken uit naar de komende jaren waarin we met elkaar aan de slag gaan!

Om leerlingen goed te kunnen blijven voorbereiden op hun toekomst en aan te sluiten op behoeften van onze medewerkers hebben we in onze strategische agenda ambities en doelen voor de komende vier jaar geformuleerd.

We gaan in de Cedergroep door met onze inzet voor succesvol en waardenvol onderwijs. Aan deze ambities voegen we doelen toe voor goed onderwijs en goed werkgeverschap die je op deze pagina kunt lezen.

Samen aan de slag

Voorop staat dat de basis van ons onderwijs op orde is, met aandacht voor kwaliteit en examenresultaten die voldoen aan de normen van de Inspectie. Om de onderwijskwaliteit te bewaken, maken we gebruik van jaarlijkse kwaliteitsprofielen, managementafspraken tussen schoolleiding, bestuurder en directeur Cederbureau en collegiale visitaties. Daarnaast bieden we leerlingen optimale ontwikkelmogelijkheden en zorgen we voor een fijne, veilige schooltijd voor onze leerlingen.

De waardering voor onze medewerkers is hoog en we besteden de komende jaren dan ook veel aandacht aan de individuele behoeftes van medewerkers. We zetten in op ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling en een aangename werkomgeving.

We vinden het belangrijk dat we leren van elkaar binnen de Cedergroep. De Cederscholen krijgen ruimte om zich vanuit hun eigen kracht te ontwikkelen, waarbij gemeenschappelijke kaders leidend zijn.

De verschillen tussen scholen in onderwijsinvulling en ontwikkelfase zien we als kans om van elkaar te leren en om best practices uit te wisselen. Met elkaar zijn we partners van het Cederbureau, dat een stimulerende, verbindende en ondersteunende rol heeft voor de scholen en de bestuurder.

De gemeenschappelijke identiteit van de Cederscholen laten we tot uiting komen in de volgende uitgangspunten: we hebben oog voor iedere leerling. We stimuleren dat leerlingen zichzelf kunnen zijn, zich op school thuis voelen. We gaan uit van een veelkleurige identiteit, waarbij we de diversiteit in geloofs- en levensbeschouwelijke visies respecteren. Daarover voeren we met elkaar het goede gesprek. Doel is leerlingen voor te bereiden op een complexe, veranderende samenleving. Hoe? Door zelfreflectie, een open blik naar anderen te hebben en kritisch te leren denken. Daarbij moedigen we leerlingen aan om verder te denken dan het ik.

Voortbouwen op succesvol en waardevol onderwijs

We hebben de afgelopen jaren veel bereikt, zoals een gezamenlijk kwaliteitszorgsysteem en de uitbreiding van toepassing van ICT in het onderwijs. Uit de evaluatie van de vorige strategische agenda komt naar voren dat er behoefte is aan concretisering van ambities en doelen. Dat geven we als volgt vorm:

  • We richten ons in de nieuwe strategische agenda op twee hoofdthema's: Goed onderwijs en Goed werkgeverschap.
  • De gemeenschappelijke ambities van de strategische agenda vormen de basis van de schoolplannen van de scholen. Er is daarbinnen ruimte voor eigen tempo en keuzes. Elke school werkt doelen uit in jaarplannen. De MR speelt hierin een actieve rol.
  • De voortgang van de uitwerking van de doelen monitoren we in overleggen met de bestuurder, het CvR, de RvT, de GMR en de leden van de kenniskringen en andere medewerkers.

Goed onderwijs

We zien goed onderwijs als de basis en als een continu verbeterproces. Onze ambitie is het bieden van eigentijds onderwijs van hoge kwaliteit. Daarvoor werken we aan de volgende doelen:

De Cedergroep erkent de groeiende ongelijkheid in de samenleving. We onderscheiden twee typen kansenongelijkheid: cognitieve en sociaal-maatschappelijke verschillen.

We zetten ons daarom de komende jaren actief in om cognitieve achterstanden weg te werken. We besteden extra aandacht aan de verbetering van de Standaard Basisvaardigheden (OPO). Daarvoor ontwerpen we een doorlopende leerlijn om Nederlands en wiskunde-rekenen op voldoende niveau te krijgen. Dit doen we in samenwerking met docenten, ouders en de kenniskring Basisvaardigheden.

Daarnaast werken we aan het samenbrengen van verschillende werelden. We zien diversiteit als meerwaarde en willen verschillende sociaal-maatschappelijke posities samenbrengen. Dit doen we door als Cederscholen ontmoetingen tussen leerlingengroepen van verschillende sociaal-maatschappelijke posities te faciliteren, handreikingen voor docenten te ontwikkelen om kansengelijkheid in de klas te bevorderen en het burgerschapsonderwijs te versterken. De kenniskring Inclusief Onderwijs stelt pedagogische en didactische kwaliteitskaarten op.

Differentiatie in de les is een middel om in te spelen op de verschillen tussen leerlingen en de lesstof aan te passen aan individuele behoeften. Ook dat draagt bij aan kansengelijkheid. We besteden aandacht aan het versterken van de toepassing van differentiatie in de les, waarbij ICT als ondersteunend middel dient. Schoolopleiders en de kenniskring Onderwijsvernieuwing stellen een handreiking op voor verdere differentiatie.

We zetten stappen om ICT effectiever in te zetten voor actief leren en leerlingenontwikkeling. We hebben de ambitie om de docentenexpertise te verbeteren, geschikte tools en leermiddelen te selecteren en de infrastructuur zo op orde te brengen dat deze toekomstbestendig is. We zijn op de hoogte van trends en technologische innovaties zoals AI en onderzoeken hoe we die kunnen toepassen in onze eigen context. Om leerlingen voor te bereiden op een digitale samenleving, zorgen we ervoor dat leerlingen digitaal geletterd de school verlaten. De kenniskring ICT en Mediawijsheid geeft hieraan uitvoering.

We willen als Cedergroep de banden met lokale omgevingen versterken, waarbij we de aansluiting zoeken met bedrijven en instellingen in onze lokale omgeving. Deze samenwerking biedt mogelijkheden voor praktijkgericht onderwijs en kan een oplossing bieden voor het docententekort. We stimuleren samenwerking tussen scholen, bedrijven en instellingen.

We geven uitvoering aan een ondersteuningsplan Passend Onderwijs, voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Om aan de toenemende complexiteit van ondersteuningsbehoeften te voldoen, evalueren we de uitvoering van bestaande trajecten en ondersteuningsplannen op de scholen en zorgen dat docenten handelingsrepertoire opbouwen. We zoeken daarbij de verbinding met hoe we werken aan inclusiever onderwijs. De kenniskringen Inclusief Onderwijs en Onderwijsvernieuwing begeleiden de evaluaties en stellen een verbeteraanpak op.

Goed werkgeverschap

Onze ambitie op het gebied van goed werkgeverschap is om medewerkers te boeien en te binden, goede ontwikkelmogelijkheden te bieden en voorbereid te zijn op mogelijkheden voor het anders organiseren van het onderwijs. We vertalen deze ambitie in de volgende drie doelen:

Om medewerkers te blijven boeien en binden aan de Cedergroep willen we een aantrekkelijke werkgever zijn voor ons huidige personeel. We werken vanuit vertrouwen en professionele autonomie. We brengen daarvoor de behoeftes van (nieuwe) medewerkers met betrekking tot goed werkgeverschap in kaart. We starten de kenniskring Personeel opnieuw op en maken een plan van aanpak voor de behoefteanalyse. De kenniskring Personeel ontwikkelt een verbeterplan voor de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Als Cedergroep stimuleren wij professionalisering van onze docenten. Dat doen we door hier actief op te sturen en een scholingsaanbod te ontwikkelen dat aansluit op de behoeften van medewerkers. We gebruiken daarvoor een gesprekscyclus. Daarin werken we vanuit een persoonlijk ontwikkelplan (POP), sturen we aan op de eigen regie van de medewerker en zien we gesprekken als dialoog tussen medewerker en leidinggevende. De kenniskring Professionalisering stelt met de schoolleiders een plan van aanpak op.

Om het docententekort op te vangen, moeten we zoeken naar manieren om met minder docenten toch uitstekend onderwijs aan te blijven bieden. In onze zoektocht experimenteren we de komende jaren met nieuwe onderwijsvormen en manieren om met minder docenten hetzelfde aantal leerlingen te bedienen. De kenniskringen Personeel en Onderwijsvernieuwing werken samen aan een plan van aanpak.